آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۱۶ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۷ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰۰,۰۰۰ ریال
تالارمهر(آبادان)
تمام شد
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۸ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
بندر(آبادان)
تمام شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سالن همایش مخابرات(بندرعباس)
تمام شد
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سالن همایش مخابرات(بندرعباس)
تمام شد
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۵۵۰,۰۰۰ ریال
سالن نمایشگاه بین المللی(آبادان)
تمام شد
۰۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن اندیشه(تربت حیدریه)
تمام شد
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن فردوسی(زاهدان)
تمام شد